cung cap thong tin dat dai tai dia phuong

Nhiều địa phương ngại cung cấp thông tin về đất đai


Theo quy định, một số loại thông tin về đất đai bắt buộc phải được công khai trên các trang thông tin điện tử hoặc tại trụ sở chính quyền tỉnh, huyện, xã. Tuy nhiên, nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, nhiều địa phương, nhất là cấp huyện, xã vẫn ngại cung […]

SEO Website & Thiết kế web by EC Việt Nam